07.09.2019. Nacionālā adžiliti sacensības Rudens Astes 2019

Nacionālās adžiliti sacensības „ Rudens Astes 2019“
Organizatori: AgiLatLand sadarbībā ar SAC Inter Sport Canis
Lieldraugs: ROYAL CANIN
FCI Tiesniesis: Svetlana Krēsliņa (LAT)- A1, A2, A3, J0, veterani
Adrese: Vējstūru ielā, pagrieziens uz Kurbads ledus halle.
Segums: mākslīga zāle, atvērta tipa laukums
Ringa lielums: 20 x 40 m
Maksimālais dalībnieku skaits: 100 ( + 10 pēc ALL ieskatiem)

Reģistrācija:
http://www.sunusports.lv/07-09-2019/

Dalībnieku saraksts:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DaUyNH36E-X9sfxJWx_XR9UrZFIjSE0yDwZnnx42_2A/edit?fbclid=IwAR223i_Pe8psz_fEwOZjDXPgh1L3HLKWEJcXUwD2tDBtLTGBX22Je9D6xBQ#gid=434170207

PROGRAMA.:
08:30 Start of registration
09.00 Start of competition
A0 and Oldies (Jumping + Jumping)
A0 and Oldies Prize giving
A3 Jumping, Agility
A3 Prize giving
A2 Agility, Agility
A2 Prize giving
A1 Agility, Agility
A1 Prize giving

Dalības maksa:
A0, veterāni => 10
A3, A2, A1 => 7 par trasi
Reģistrējoties pēc 02.09. => 10 par trasi, A0=> 15

Atlaides:
– “Latvijas Goda ģimenes apliecības” 3+ Ģimenes kartes”” īpašniekiem -50%

Maksājumi:
Par dalību sacensībās varat samaksāt ar pārskaitījumu līdz 04.09.2019. uz sekojošu bankas kontu:
-Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand”
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV89HABA0551039971727
-uz vietas tikai sk.naudā

Latvijas dalībniekiem A1, A2, A 3 reģistrējoties sacensībām sekretariātā jāuzrāda LKF 2019.gada karte maksājumiem, vai atsūtot kopiju uz sunusports@inbox.lv

UZMANĪBU!!! Ja dalībnieks anulē savu reģistrāciju sacensībās PĒC 04.09.2019, dalības maksa JĀSAMAKSĀ 100% apmērā vai jāiesniedz veterinārārsta vai ārsta izsniegta izziņa, kas liedz sunim vai hendlerim piedalīties sacensībās.

Apbalvošana:
A0 un veterānu klasēs dalībnieki tiks apbalvoti par 2 trašu kopvērtējumu (džampings + džampings).
A1, A2, A3 klasē apbalvošana par katru trasi atsevišķi.
Piezīmes:
* A0 trases sastāv tikai no cietajiem tuneļiem un barjerām (maks. 15 šķēršļi). A0 klasē drīkst startēt suņi, kuri sasnieguši 12 mēnešu vecumu. A0 dalībnieki tiks apbalvoti atsevišķi pa augstuma kategorijām (mazi, vidēji, lieli suņi). Kategorijās, kurās dalībnieku skaits ir 3 vai mazāk suņu, pēc organizatoru ieskatiem var tikt apvienotas ar citu kategoriju, piem.,mazi + vidēji suņi. Suņi tiek reģistrēti kategorijās, saskaņāar FCI noteikumiem, un barjeru augstums trasēs ir 25 m, 35 cm, 45cm.
* * Veterānu klasē drīkst piedalīties suņi, kuri ir sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, vai kuriem paliek 8 gadi 2019. gadā

Cita informācija:
– Sacensības tiek organizētas saskaņā ar FCI adžiliti noteikumiem.
– Sacensībās drīkst piedalīties tikai pret trakumsērgu vakcinēti suņi.
– Arī suņi bez ciltsrakstiem drīkst piedalīties sacensībās.
– Katram dalībniekam pirms sacensību sākuma sekretariātā ir jāiesniedz adžilti grāmatiņa.
– Ja kuce meklējas, dalībniekam, reģistrējoties sacensību vietā, par to jāinformē sacensību organizatori.
– Kategorijas, kurās dalībnieku skaits ir 3 vai mazāk suņu, pēc organizatoru uzskatiem var tikt apvienotas ar citu kategoriju, piem., mazi + vidēji suņi.
– Organizatoriem ir tiesības piešķirt papildu balvas.
– Neaizmirstam suņa veterināro pasi!
– Sacensībās tiks lietota elektroniskā laika uzņemšanas sistēma.
-Šķēršļi- WT- Metall, Bing.Agility
– Lūdzu aiz suņiem atstāt tīrību!
– Gadījumā, ja trasē tiek sabojāti šķēršļi, dalībniekam tie jāsalabo, vai jākompensē radušies zaudējumi
– Brīvprātīgi palīgi var pieteikties rakstot: sunusports.lv, vai aizpildot tabulu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W8Y6FbQ_RREQIElvBQsTBOvX086ebPWXyqF15z8bpgw/edit#gid=914226854

– Dalībniekiem jāierodas sacensību vietā vismaz 30 minūtes pirms savas klases starta laika.

– Reģistrējoties sacensībām, Jūs piekrītat, ka jūsu iesniegtie dati tiks publiski paziņoti sacensību startu sarakstā un protokolos.
Jautājumi? Raksiet: sunusports.lv@inbox.lv, vai Svetlanai Krēsliņai PM

——————————————————————————————National agility competition „Rudens Astes 2019“
Organizer: AgiLatLand and SAC Inter Sport Canis
General sponsor Royal Canin Latvia
Date: 07.09.2019
Place: Vējstūru street, Rīga (Rumbula), near Kurbads Ice hall.
Surface: artificial grass
Size of the field: 20 x 40 m
Maximum number of participants: 100 ( +10 for Organizer )

FCI judge: Svetlana Krēsliņa (LAT) – A1, A2, A3, A0, veteran.

Registration:
http://www.sunusports.lv/07-09-2019/

Competitors list:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DaUyNH36E-X9sfxJWx_XR9UrZFIjSE0yDwZnnx42_2A/edit?fbclid=IwAR223i_Pe8psz_fEwOZjDXPgh1L3HLKWEJcXUwD2tDBtLTGBX22Je9D6xBQ#gid=434170207

PROGRAMM:
08:30 Start of registration
09.00 Start of competition
A0 and Oldies (Jumping + Jumping)
A0 and Oldies Prize giving
A3 Jumping, Agility
A3 Prize giving
A2 Agility, Agility
A2 Prize giving
A1 Agility, Agility
A1 Prize giving

Participation fee:
A0, veterāni => 10
A3, A2, A1 => 7 for course
Registration after 02.09. or on spot => 10 for course, A0=> 15
Discount:
– For kids from large families –50%

Payment:
-Payment by bank transfer till 04.09.19. on following requisites:
Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand”
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV 89HABA0551039971727
-only in cash at the place of competition

Latvian participants A1, A2, A3- should show at place your LKF 2019 payment card or send scan to sunusports@inbox.lv

Attention!
If teams cancelled their registration AFTER 02.09.19 entry fee should be paid 100% or team’s absence should be approved by doctor.

Prize giving:
A0 and oldies class prize giving after two courses (jumping + jumping).
A1, A2, A3 class – awards each course separately.
Note:
A0 courses consist only of tube tunnels and jumps (max 15 obstacles). Dogs in A0 class must be at least 12 month old. A0 participants will be awarded separately in Large, Medium and Small categories. Every category (Small, Medium or Large) with three or less dogs may be joined up with another category at the discretion of organizers (e.g. Small + Medium). Dogs are registered to categories according to FCI rules and the jump height is one level lower 25 cm, 35 cm , 45 cm
Dogs in Oldies class must be at least 8 years old and older or became 8 in 2019.
Other information:
– Competition is organized according to FCI Agility Regulations.
– Only against rabies vaccinated dogs are allowed to enter the competitions.
– Dogs without pedigree are also eligible to enter
– Every category (Small, Medium or Large) with three or less dogs may be joined up with another category at the discretion of organizers (e.g. Small + Medium)
– Agility record books must be handed to the secretariat before the competition starts.
– Handlers of Bitches in heat must inform organizers about this while registering at the competitions.
– Organizers have the right to give extra prizes.
– Don`t forget pet passport!
-Electronic timing system will be used at the competition.
– Obstacles: WT- Metall, Bing.Agility
– There is every handler shall maintain order and cleanliness, especially pick up dog’s excrements
-A handler is responsible for his dog. Organizer neither owner of the premises are not answered for damages caused to competitors or other persons during the competition.
– A handler (or their legal caretaker) is responsible for all damage done by the dog
– Participants should be on place 30 min.before their class.
– By registering to competition you agree that data you submitted will be publicly announced in the competition start list and protocols.

Questions? Don’t hesitate to mail us: sunusports.lv@inbox.lv or pm Svetlana Kreslina

Sacensību laika saraksts:
Time schedule:

Startu saraksts:
Starting order:

28.09.2019. AgiLatLand treniņsacensības AWC 2019

“Ja Muhameds neiet pie kalna, kalns nāk pie Muhameda”. Jeb, ja mēs nevaram būt AWC Somijā, tad AWC var būt pie mums. Dienas garumā skriesim AWC 2019 trases.

Programmā: A0 un Open trases x4
Vieta: svaiga gaisā, AgiLatLand sporta laukums
Segums: māklsīgas zāles paklājs

Informācija sekos…

Sacensību laika saraksts:
Time schedule:

Startu saraksts:
Starting order:

12.-13.10.2019. Nacionālās adžiliti sacensības Rudens Kauss 2019

Datums: 12-13.10.2019
Nacionālās adžiliti sacensības „ Rudens Kauss 2019“
Organizatori: AgiLatLand sadarbībā ar SAC Inter Sport Canis
Datums: 12-13.10.2019
Tiesniesis: Jūratė Miliūnaitė (LT)- A1, A2, A3, J0, veterani
Adrese: Vējstūru ielā, pagrieziens uz Kurbads ledus halle.
Segums: mākslīga zāle, atvērta tipa laukums
Ringa lielums: 20 x 40 m
Maksimālais dalībnieku skaits: 100 ( + 10 pēc ALL ieskatiem), ja dalībnieku skaists of.klasēs būs zem 30 dalībnieku sacensības tiek atceltas!

Reģistrācija: pēc 07.09.19
Dalībnieku saraksts: pēc 07.09.19

PROGRAMA:
Sestdien, 12.10.19.:
08:30 Start of registration
09.00 Start of competition
A0 and Oldies (Jumping + Jumping)
A0 and Oldies Prize giving
A3 Jumping, Agility, Agility
A3 Prize giving
A2 Agility + Jumping
A2 Prize giving

Svētdien, 13.10.19.:
08:30 Start of registration
09.00 Start of competition
A0 and Oldies (Jumping + Jumping)
A0 and Oldies Prize giving
A3 Jumping, Agility, Agility
A3 Prize giving
A1 Agility + Jumping
A1 Prize giving

Dalības maksa:
A0, veterāni => 10, pēc 06.10.19. => 15
A1, A2 => 12, pēc 06.10.19. => 17
A3 => 7 par trasi, pēc 06.10.19. => 10
Atlaides:
– “Latvijas Goda ģimenes apliecības” 3+ Ģimenes kartes”” īpašniekiem -50%

Maksājumi:
Par dalību sacensībās varat samaksāt uz vietas tikai sk.naudā vai ar pārskaitījumu līdz 09.10.2019. uz sekojošu bankas kontu:
Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand”
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV89HABA0551039971727
Latvijas dalībniekiem A1, A2, A 3 reģistrējoties sacensībām sekretariātā jāuzrāda LKF 2019.gada karte maksājumiem, vai atsūtot kopiju uz sunusports@inbox.lv

UZMANĪBU!!! Ja dalībnieks anulē savu reģistrāciju sacensībās “PĒC 07.10.2019, dalības maksa JĀSAMAKSĀ 100% apmērā vai jāiesniedz veterinārārsta vai ārsta izsniegta izziņa, kas liedz sunim vai hendlerim piedalīties sacensībās.

Apbalvošana:
A0 un veterānu klasēs, A1 un A2 dalībnieki tiks apbalvoti par 2 trašu kopvērtējumu (džampings + džampings).
A3 klasē apbalvošana par katru trasi atsevišķi. Labākais katra klasē pēc 3trašu kopvērtējumu katru dienu. Rudens Kauss uzvarētājs labākais 6trašu kopvērtējumā.
Balvas var saņemt tikai personiski atnākot uz apbalvošanu!!!

Piezīmes:
* A0 trases sastāv tikai no cietajiem tuneļiem un barjerām (maks. 15 šķēršļi). A0 klasē drīkst startēt suņi, kuri sasnieguši 12 mēnešu vecumu. A0 dalībnieki tiks apbalvoti atsevišķi pa augstuma kategorijām (mazi, vidēji, lieli suņi). Kategorijās, kurās dalībnieku skaits ir 3 vai mazāk suņu, pēc organizatoru ieskatiem var tikt apvienotas ar citu kategoriju, piem.,mazi + vidēji suņi. Suņi tiek reģistrēti kategorijās, saskaņāar FCI noteikumiem, un barjeru augstums trasēs ir 25 m, 35 cm, 45cm.
* * Veterānu klasē drīkst piedalīties suņi, kuri ir sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, vai kuriem paliek 8 gadi 2019. gadā

Cita informācija:
– Sacensības tiek organizētas saskaņā ar FCI adžiliti noteikumiem.
– Sacensībās drīkst piedalīties tikai pret trakumsērgu vakcinēti suņi.
– Arī suņi bez ciltsrakstiem drīkst piedalīties sacensībās.
– Katram dalībniekam pirms sacensību sākuma sekretariātā ir jāiesniedz adžilti grāmatiņa.
– Ja kuce meklējas, dalībniekam, reģistrējoties sacensību vietā, par to jāinformē sacensību organizatori.
– Kategorijas, kurās dalībnieku skaits ir 3 vai mazāk suņu, pēc organizatoru uzskatiem var tikt apvienotas ar citu kategoriju, piem., mazi + vidēji suņi.
– Organizatoriem ir tiesības piešķirt papildu balvas.
– Neaizmirstam suņa veterināro pasi!
– Sacensībās tiks lietota elektroniskā laika uzņemšanas sistēma.
-Šķēršļi- WT- Metall, Bing.Agility
– Lūdzu aiz suņiem atstāt tīrību!
– Gadījumā, ja trasē tiek sabojāti šķēršļi, dalībniekam tie jāsalabo, vai jākompensē radušies zaudējumi
– Brīvprātīgi palīgi var pieteikties rakstot: sunusports.lv, vai aizpildot tabulu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W8Y6FbQ_RREQIElvBQsTBOvX086ebPWXyqF15z8bpgw/edit#gid=914226854
– Dalībniekiem jāierodas sacensību vietā vismaz 30 minūtes pirms savas klases starta laika.
– Reģistrējoties sacensībām, Jūs piekrītat, ka jūsu iesniegtie dati tiks publiski paziņoti sacensību startu sarakstā un protokolos.
Jautājumi? Raksiet: sunusports.lv@inbox.lv, vai Svetlanai Krēsliņai PM

——————————————————————————————-

National agility competition „Rudens Kauss 2019“
Organizer: AgiLatLand andSAC Inter Sport Canis
General sponsor Royal Canin Latvia
Date: 12.-13.10.2019
Place: Vējstūru street, Rīga (Rumbula), near Kurbads Ice hall.
Surface: natural grass
Size of the field: 20 x 40 m
Maximum number of participants: 100 ( +10 for Organizer )

FCI judge: Jūratė Miliūnaitė (LT)- A1, A2, A3, J0, veterani
Registration:
After 07.09.2019
Competitors list:
After 07.09.2019

Sestdien, 12.10.19.:
08:30 Start of registration
09.00 Start of competition
A0 and Oldies (Jumping + Jumping)
A0 and Oldies Prize giving
A3 Jumping, Agility, Agility
A3 Prize giving
A2 Agility + Jumping
A2 Prize giving

Svētdien, 13.10.19.:
08:30 Start of registration
09.00 Start of competition
A0 and Oldies (Jumping + Jumping)
A0 and Oldies Prize giving
A3 Jumping, Agility, Agility
A3 Prize giving
A1 Agility + Jumping
A1 Prize giving

Dalības maksa:
A0, veterāni => 10, after 06.10.19=>15
A1, A2 => 12, after 06.10.19=>17

A3 => 7 par trasi, after 06.10.19=>10

Discount:
– For kids from large families –50%

Payment:
-Payment by bank transfer till 09.10.2019. on following requisites:
Suņu adžiliti sporta attīstības biedrība “AgiLatLand”
Reģ. Nr. 40008236421
AS Swedbank
HABALV22
LV 89HABA0551039971727
-only in cash at the place of competition

Latvian participants A1, A2, A3- should show at place your LKF 2019 payment card or send scan to sunusports@inbox.lv

Attention!
If teams cancelled their registration AFTER 07.09.19 entry fee should be paid 100% or team’s absence should be approved by doctor.

Prize giving:
A0, A1, A2 and oldies class prize giving after two courses (jumping + jumping).
A3 class – awards each course separately.
Note:
A0 courses consist only of tube tunnels and jumps (max 15 obstacles). Dogs in A0 class must be at least 12 month old. A0 participants will be awarded separately in Large, Medium and Small categories. Every category (Small, Medium or Large) with three or less dogs may be joined up with another category at the discretion of organizers (e.g. Small + Medium). Dogs are registered to categories according to FCI rules and the jump height is one level lower 25 cm, 35 cm , 45 cm
Dogs in Oldies class must be at least 8 years old and older or became 8 in 2019.
Other information:
– Competition is organized according to FCI Agility Regulations.
– Only against rabies vaccinated dogs are allowed to enter the competitions.
– Dogs without pedigree are also eligible to enter
– Every category (Small, Medium or Large) with three or less dogs may be joined up with another category at the discretion of organizers (e.g. Small + Medium)
– Agility record books must be handed to the secretariat before the competition starts.
– Handlers of Bitches in heat must inform organizers about this while registering at the competitions.
– Organizers have the right to give extra prizes.
– Don`t forget pet passport!
-Electronic timing system will be used at the competition.
– Obstacles: WT- Metall, Bing.Agility
– There is every handler shall maintain order and cleanliness, especially pick up dog’s excrements
-A handler is responsible for his dog. Organizer neither owner of the premises are not answered for damages caused to competitors or other persons during the competition.
– A handler (or their legal caretaker) is responsible for all damage done by the dog
– Participants should be on place 30 min.before their class.
– By registering to competition you agree that data you submitted will be publicly announced in the competition start list and protocols.

Questions? Don’t hesitate to mail us: sunusports.lv@inbox.lv or pm Svetlana Kreslina

Sacensību laika saraksts:
Time schedule:

Startu saraksts:
Starting order: